Storitvene dejavnosti
 • - Ureditev in označitev meje
 • - Nova izmera
 • - Parcelacija
 • - Izravnava meje
 • - Komasacija
 • - Evidentiranje stavbe
 • - Vpis stavbe v kataster stavb
 • - Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • - Sprememba bonitete zemljišča
 • - Pridobitev hišne številke


 • - Preverjanje pravnega stanja nepremičnine
 • - Priprava vseh vrst pogodb (kupoprodajna, menjalna, darilna…)
 • - Priprava vlog in pritožb v upravnih postopkih
 • - Vzpostavitev etažne lastnine
 • - Priprava predlogov za vpis lastninske in drugih pravic v zemljiško knjigo
 • - Pridobitev pripadajočega zemljišča stavbe

 • - Geodetski načrt
 • - Zakoličba objekta
 • - Spremljava gradnje
 • - Spremljanje pomikov objektov in njihovih deformacij ter posedanj
 • - Spremljanje montaže objektov in naprav
 • - Umeščanje naprav v proizvodne linije
 • - Izračun površin in volumnov
 • - Izris vzdolžnih in prečnih profilov linijskih objektov

Etažna lastnina

 • - Vpis v kataster stavb
 • - Akt oz. sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine
 • - Pogodba o medsebojnih razmerjih