Storitve
 • - Ureditev in označitev meje
 • - Nova izmera
 • - Parcelacija
 • - Izravnava meje
 • - Komasacija
 • - Evidentiranje stavbe
 • - Vpis stavbe v kataster stavb
 • - Evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • - Sprememba bonitete zemljišča
 • - Pridobitev hišne številke


 • - Pravno svetovanje in preverjanje pravnega statusa nepremičnine
 • - Pridobitev podatkov o vaši nepremičnini in ustreznih dokumentov iz uradnih evidenc
 • - Priprava vlog in pritožb v upravnih postopkih
 • - Vzpostavitev etažne lastnine
 • - Priprava predlogov za vpis lastninske in drugih pravic v zemljiško knjigo

 • - Geodetski načrt
 • - Zakoličba objekta
 • - Spremljava gradnje
 • - Spremljanje pomikov objektov in njihovih deformacij ter posedanj
 • - Spremljanje montaže objektov in naprav
 • - Umeščanje naprav v proizvodne linije
 • - Izračun površin in volumnov
 • - Izris vzdolžnih in prečnih profilov linijskih objektov

Geokopter

Brezpilotni letalniki postajajo tudi na področju geodezije čedalje bolj uporabna in uporabljena platforma za nameščanje različnih senzorjev, ki služijo zajemu prostorskih podatkov. Ob kombinaciji z ustrezno programsko opremo, omogočajo le-ti izdelavo različnih zelo uporabnih metričnih, grafičnih izdelkov. Omogočajo pa tudi dostop do nekaterih težje dostopnih območij ter hiter brezkontakten zajem relativno zelo velike količine podatkov.

GEOkopter je heksakopter z nameščenim digitalnim fotoaparatom, ki z letenjem po vnaprej določeni poti omogoča zajem prečno in vzdolžno prekrivajočih se fotografij. S fotogrametričnim izvrednotenjem teh fotografij in oslonilnih točk, ki jih v času snemanja na terenu signaliziramo in jim določimo koordinate, izdelamo 3D oblak točk, digitalni model površja (DMP) ter digitalni ORTOFOTO. Vse z natančnostjo nekaj centimetrov.

Tako lahko na podlagi oblaka točk in DMP izdelamo natančne 3D modele izbranega območja z možnostjo fotorealističnega prikaza, primernega za različne vizualizacije. S primerjavo 3D modelov izdelanih za različne terminske izmere pa lahko računamo volumne ter spremljamo premike. Ortofoto lahko služi kot samostojen izdelek ali kot dobra podlaga geodetskim načrtom oz. sorodnim prikazom.